WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu docelowego substancji w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Data wystąpienia

24.04.2023 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od dnia 24.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

 

Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Rok 2023

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ: Dębica ul. Grottgera, Nisko ul. Szklarniowa za okres od 27.03.2022 r. do 26.03.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, niżańskiego i stalowowolskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 374,2 tys.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań

- Stosowanie się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych;

- Jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania lub stosować węgiel lepszej jakości;

- Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania paliw określonych w §6 uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (uchwała antysmogowa);

- Realizacja przez samorządy działań określonych w Programie Ochrony Powietrza zgodnie z przyjętym harmonogramem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

24.04.2023 r.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845)

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska/ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Publikacja

Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/9