Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum oraz Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem - Podgórzu doposażą biblioteki szkolne w nowe książki.

 

Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2021-2025, pozwoli Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem - Podgórzu na zwiększenie liczby woluminów w bibliotece szkolnej.

 

Celem tego programu jest  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez pomoc w zakupie nowości wydawniczych. W odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego realizacja działań obejmuje promocję czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez spotkania autorskie, wystawy i konkursy z nagrodami.

Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewodę Podkarpackiego
i w dniu 27 kwietnia  2023r. została podpisana umowa pomiędzy Zastępcą Wójta Gminy Jeżowe Michałem Wasyliszynem, a Podkarpackim Kuratorem Oświaty Małgorzatą Rauch.
Ogólny koszt zadania wynosi 18 125 zł. z tego 3 625,00zł. stanowi wkład własny Gminy Jeżowe jako organu prowadzącego.

  1. PSP Jeżowe – Centrum koszt zadania 15 000 zł. z tego 3 000zł. wkład własny

  2. PSP Jeżowe – Podgórze koszt zadania 3 125 zł. z tego 625zł. wkład własny