PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie przypomina o realizacji zaleceń określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźn. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie:

Przypominamy o konieczności przeprowadzenia zgodnie z 16 oraz Załącznikiem Nr 3 Część A ww. Rozporządzenia sprawdzenia warunków widoczności w okresie od czerwca do września 2023 r. na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych usytuowanych na administrowanym przez Państwa terenie oraz przekazania do Zakładu wyników wraz z datami (pomiar widoczności wykonuje sit, co roku). W przypadku braku wymaganej widoczności  należy podjąć działania dla jej poprawy lub wprowadzić ograniczenie na drodze zgodnie z pkt. 4 części A Załącznika nr 3.

Przypominamy również o konieczności systematycznego, (co najmniej raz w miesiącu) sprawdzenia prawidłowości i czytelności oznakowania przejazdów kolejowo-drogowych od strony drogi będącego w gestii zarządcy drogi - zgodnie z 81 w/w Rozporządzenia oraz §11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 3003 nr 177 poz. 1729).

 Z uwagi na brak udzielenia odpowiedzi na pismo z Nr 505.9.5.2022.1 z dnia 29.03.2022r dot. przejazdów kolejowo-drogowych usytuowanych w ciągu drogi nieposiadających statusu dróg publicznych a również brak odpowiedzi Wspólnoty Serwitutowej Rudnik nad Sanem na pisma Nr lZ07Dl.505.38.55.2021.D.2 z dnia 17.11.2021a oraz Nr IZ07DI.505.26.2022.EK.1 z dnia-29.03.2022r ( dot. przejazdu w km 127,859 ka1 D L 68) zakład informuje o ponownym wszczęciu 30-dniowej procedury przekwalifikowania przedmiotowych przejazdów do kategorii F lub ich likwidacji w przypadku braku pisemnego zgłoszenia się osoby, firmy lub innego podmiotu chętnego do ich użytkowania w kat F na podstawie zawartej Umowy (odpłatnej). W związku z powy2szym zwracamy sit z prośba o pilne umieszczenie na tablicach samorządu i na stronie internetowej ogłoszenia, iż na niżej wymienionych przejazdach kolejowo-drogowych zostanie wywieszona informacja o treści:

PKP Polskie Linie Kolejowe A. Zakład Linii Kolejowych  w Rzeszowie  informuje,  ze w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 127,859 kat D linii kolejowej Nr 68 Lublin — Przeworsk w m. Rudnik (numer identyfikacyjny przejazdu 068 127 859) w ciągu drogi niepublicznej i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UGiM w Rudniku nad Sanem w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniowq procedur jego przekwalifikowania do kategorii F tj. u2ytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódka), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2023r.

Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres — ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (telefon kontaktowy 017 711 23 99 lub 017 7111 321)”.

 

  1. „PKP Polskie Linie Kolejowe A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie  informuje,  ze w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 128,999 kat D linii kolejowej Nr 68 Lublin — Przeworsk w m. Rudnik (numer identyfikacyjny przejazdu 068 128 999) w ciągu drogi niepublicznej i braku możliwości podjęcia działań  przez  lokalny  samorządu  tj. UGiM w Rudniku nad Sanem w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniowq procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódki), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2023r.

Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres — ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (telefon kontaktowy 017 711 23 99 lub 017 7111 321)”.

PKG Polskie Linie Kolejowe A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie informuje,  ze  w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 131,998 kat D linii kolejowej Nr 68 Lublin — Przeworsk w m. Groble (numer identyfikacyjny przejazdu 068 131 998) w ciągu drogi niepublicznej i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UG Jeżowe w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej zakład rozpoczyna 30-dniowq procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz, otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2023r.

Po tym okresie zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres - ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (telefon kontaktowy 017 711 23 99 lub 017 7111 321)”.

 PKP Polskie Linie Kolejowe A. Zakład Linii Kolejowych" w Rzeszowie informuje,  ze w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo-drogowego w km 134,150 kat D linii kolejowej Nr 68 Lublin — Przeworsk w m. Łętownia (numer identyfikacyjny przejazdu  068 134 150)  w ciągu drogi niepublicznej i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd tj. UG Jeżowe w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniowq procedur jego przekwalifikowania do kategorii F tj. u2ytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódki), otwierane w razie potrzeby przez u2ytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 31.05.2023r.

Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie, adres — ul. Batorego 24 w Rzeszowie, 35-005 Rzeszów (telefon kontaktowy 017 711 23 99 lub 017 7111 321).