Stypendium w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.

W związku z wydaniem decyzji zmieniającej co do okresu i wysokości otrzymanego stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2023r. wszyscy wnioskodawcy, którzy otrzymują stypendium szkolne proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, pok. 3 w godz. 7.30-15.30 celem weryfikacji dochodów rodziny. Złożenie oświadczenia jest wymagane w celu kontynuacji świadczenia .Oświadczenie należy składać od 01 lutego 2023r. do 28 lutego 2023. (Prosimy o przedstawienie dochodów osiągniętych w styczniu 2023 r.)

Już 20 lutego 2023r. rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jeżowe.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Jeżowe. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego,
w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, tj. w terminie od 01 do 10 lutego 2023r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji).

13 lutego 2023r. rusza także rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2016 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2017 roku (6-latków).
Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2017 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rok wcześniej rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji ( opinia dt. gotowości szkolnej).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie o którym mowa składają rodzice do 28 lutego 2023r.

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:

 1. Zarządzenie Nr. 6/2023 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe na rok szkolny 2023/2024.

 2. Uchwała nr. XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

 3. Uchwała Nr XLI/224/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

 4. Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 5. Uchwała Nr XLI/225/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy.pdf
 2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola 2023 - 2024.pdf
 3. Oświadczenie 4.pdf
 4. Oświadczenie 3.pdf
 5. Oświadczenia 1 i 2.pdf
 6. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf

Informujemy mieszkańców, że w miejscowości Jata trwają prace związane z wymianą wodomierzy.  Prosimy mieszkańców o udostępnienie pracownikom pomieszczeń z węzłami instalacyjnymi do wykonania w/w prac.

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. (do 1 litra 1,20 zł).

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

29 styczna 2023 roku Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe wraz z Wójtem Markiem Stępakiem, Radnym Gminy Jeżowe Edwardem Koc oraz dyr GCK Jeżowe Zbigniewem Bednarz wybrała się do Kolbuszowej z wizytą do założyciela i pierwszego długoletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej – Pana Stanisława Wrony.