Czerwone maki na Monte Cassino

Zamiast rosy piły polską krew

Po tych makach szedł żołnierz i ginął

Lecz od śmierci silniejszy był gniew

Przejdą lata i wieki przeminą

Pozostaną ślady dawnych dni

I wszystkie maki na Monte Cassino

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi (Czerwone Maki na Monte Cassino).

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza konkursy na stanowisko dyrektorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Podgórzu oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie.

Szczegóły na stronie BIP

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie przypomina o realizacji zaleceń określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźn. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum oraz Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem - Podgórzu doposażą biblioteki szkolne w nowe książki.