Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem uprzejmie informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.


Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej lub w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy pokuj nr 1.


Wnioski prosimy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowem w godzinach pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.


Od 21 października 2020 r., uruchomiony został nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, uprawniający do podwyższonego poziomu dofinansowania.


Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnieni są beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:


a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.


Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Przed złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z programu na podwyższonym poziomie, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie o wysokości dochodu. Zaświadczenie takie wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta.
W przypadku Gminy Jeżowe, zaświadczenia takie wydawać będzie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.