Karty informacyjne usług (49):
Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Dzierżawa nieruchomości Gminy Jeżowe
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Odpisy aktów stanu cywilnego
Podziały nieruchomości
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz innej osoby
Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Rozgraniczenie nieruchomości
Składanie wniosku o stypendium szkolne
Składanie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżowe w drodze bezprzetargowej
Ślub cywilny
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Ustalanie numeru porządkowego/adresowego budynku
Uzgodnienie położenia ogrodzenia
Uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu / separcji / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego należącego do Unii Europejskiej
Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego
Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Wniosek na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
Wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wniosek o dysponowanie gruntem
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wpis do rejestru wyborców na własny wniosek
Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
Wydanie dowodu osobistego
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Zameldowanie na pobyt stały
Zaświadczenie o stanie majątkowym.
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego.
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości.
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego.
Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku leśnego.
Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości.
Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku rolnego.
Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
Złożenie/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ
Złożenie/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁEJ
Zmiana imion i nazwisk

Nadsański Bank Spółdzielczy
48 9430 1029 3000 0101 2000 0002

Na powyższe konto wpłacamy opłaty za:

 • podatek od: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych
 • opłaty skarbowe
 • opłaty planistyczne
 • zajęcie pasa drogowego
 • koncesje alkoholowe
 • użytkowanie wieczyste
 • czynsze najmu i dzierżawny
 • wykupy działek i mieszkań
 • subwencje, dotacje, udziały gminy w podatkach

 

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE:
Opłaty za odpady komunalne należy wpłacać na konto:
Nadsański Bank Spółdzielczy
65 9430 0006 3000 0101 2000 0072

  Urząd Gminy Jeżowe
Lokalizacja: Mapy Google
Województwo: Podkarpackie
Powiat: Niżański
Adres: Jeżowe 136a
Kod pocztowy: 37-430
NIP: 865-17-98-440
REGON: 000 53 88 11
Kontakt: tel. 15 8794 304
fax. 15 8794 342
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.jezowe.pl
Wójt gminy: Marek Stępak
tel. 15 8794 304
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przewodniczący Rady gminy: Marian Koc
tel. 15 8794 304 w.118
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Wójta: Michał Wasyliszyn
tel. 15 8794 304
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretarz gminy: Stanisław Szot
tel. 15 8794 304
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skarbnik gminy: Wiesław Łach
tel. 15 8794 304 w.122
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Gminy:

 • Stanisław Szot - tel. 158794304 w. 111, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy

 • Wiesław Łach - tel. 158794304 w.122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Interesanta: - tel. 158794304 w.114, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Krzysztof Barnaś
 • Roman Rurak

Sekretariat:

 • Agata Kołodziej - tel. 158794304 w.101, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Finansowo - Budżetowy:

 1. Księgowość - tel. 158794304 w.115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Teresa Sołtys
  • Ewa Kusik
  • Agnieszka Kraska
  • Patrycja Kowal
 2. Podatki - tel. 158794304 w.109, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Teresa Rurak
  • Iwona Piróg
  • Halina Madej
  • Aneta Sudoł
  • Stanowisko ds. Opłat za odpady komunalne - tel. 158794304 w.126, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • Monika Cebula, Alina Kaleta

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej:

 • Katarzyna Koc - tel. 158794304 w.106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Regina Sudoł - tel. 158794304 w.106, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informatyk i Promocja Gminy:

 • Piotr Sibiga - tel. 158794304 w.112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Obsługi Rady:

 • Renata Krawiec - tel. 158794304 w.118, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i rozwoju gospodarczego:

 1. Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa mieszkaniowego:
  • Katarzyna Furtak - tel. 158794304 w.125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym:
  • Monika Komsa - tel. 158794304 w.125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji:
  •  tel. 158794304 w.110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Stanowisko ds. zamówień publicznych:
  • Kazimierz Bujak - tel. 158794304 w.110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami:
  • Dominika Zaguła - tel. 158794304 w.124, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i rolnictwa
  • Dorota Horojdko - tel. 15 8794 304 w. 125, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego:

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych:

 • Dorota Laufer- tel. 158794304 w.107, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa – pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 • Leszek Rogala - tel. 158794304 w.120, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu:

 • Marta Koc - tel. 158794304 w.130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Budynek Urzędu Gminy Jeżowe

 

Urząd Gminy Jeżowe

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Ośrodek Opieki Społecznej

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7:30 do 15:30