Osoba, która zetknęła się z przesyłką zawierającą jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (proszku, bloku, galarety itp.) lub płynnej powinna po jej otrzymaniu natychmiast wykonać n/w czynności:

 1. Pozostać na miejscu (nie przemieszczać się o ile nie wymaga tego sytuacja).
 2. Nie naruszać zawartości przesyłki: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać ograniczyć ruch powietrza w pomieszczeniu poprzez wyłączenie systemu wentylacji zamknięcie okien i drzwi.
 3. Podjąć próbę ustalenia nadawcy i odbiorcy niniejszej przesyłki i w porozumieniu z nimi podjąć działania zmierzające do ustalenia jej rzeczywistej zawartości.
 4. Całą zawartość przesyłki umieścić w hermetycznym pojemniku przeciwchemicznym /zakręcanym słoiku/ lub worku plastikowym; zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
 5. Dokładnie umyć ręce.
 6. Zaklejony pojemnik lub worek umieścić w drugim worku; zamknąć go i zakleić.
 7. Ponownie dokładnie umyć ręce.
 8. Jeżeli ustalenie zawartości przesyłki jest niemożliwe i nie można nawiązać kontaktu z osobami wymienionymi w pkt.3 – natychmiast powiadomić: policję na jeden z niżej podanych numery telefonów: - Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku, ul. Sandomierska 6, tel. 15-8412046 15-8775310, w razie braku możliwości kontaktu z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Nisku natychmiast powiadomić osobiście lub telefoniczne Posterunek Policji w Jeżowem tel. 15-8794307 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997,  a ponadto :
  • Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nisku – tel. 15-84122010, 606479267 lub Dyrektora PSSE tel. 0600 029 737
  • w razie potrzeby Straż Pożarną – tel. 998  lub 15-8412140,  15-8414778, 15-8414998
  • Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 15-8416781, 15-8416784
  • w godzinach pracy urzędu dyżurnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 15-8794304 wewn. 120 lub telefon alarmowy w/w Centrum nr 509296741, po godzinach pracy lub w dni wolne Na numer alarmowy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 509296741.


Numer alarmowy w/w służb to 112 (numer alarmowy Centrum Powiadamiania ratunkowego – można dzwonić z każdego telefonu.

Po przybyciu wezwanych służb natychmiast wskazać miejsce i przekazać im wszelkie informacje dotyczące zdarzenia.