Komunikat o stanie wody i zagrożeniu może być przekazywany za pomocą lokalnych środków masowego przekazu, obwieszczeń, komunikatów, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób przyjęty w naszej gminie.

Już w chwili wystąpienia zagrożenia powodziowego powinno się odpowiednio przygotować na wypadek powodzi.

Sygnał alarmowy w przypadku zagrożenia może być nadany przez telefon, syreną, ruchome środki nagłaśniające, radio („Leliwa” - 93,5 MHz, „Rzeszów” - 102,9 MHz) lub telewizję regionalną - TV Rzeszów).

Stan zagrożenia

W przypadku stanu zagrożenia TŚP należy:

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w stoczniach.

Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na twoje ciało: odległość, osłona oraz czas.

W przypadku ataku terrorystycznego (napadu na obiekt z użyciem broni, noża, ładunku wybuchowego lub innego niebezpiecznego narzędzia) należy:

  • w pełni podporządkować się wezwaniom napastników
  • nie prowokować ich do użycia siły lub broni
  • nie wykonywać gwałtownych ruchów, zachowywać się spokojnie, a o każdym zamiarze zmiany miejsca lub położenia (o ile jest to konieczne) uprzedzać napastników
  • nie ulegać panice (nie krzyczeć, nie płakać, nie histeryzować)
  • nie atakować napastników (poza oczywistymi przypadkami posiadania fizycznej lub liczebnej przewagi, kiedy środki posiadane przez napastnika nie mogą spowodować większych szkód, zwłaszcza dla życia i zdrowia interweniujących osób)

Osoba, która powzięła wiadomość o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła przedmiot niewiadomego pochodzenia, mogący być ładunkiem wybuchowym, obowiązana jest natychmiast o tym powiadomić: Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji tel. 15-8412046, 15-8775310 lub Posterunek Policji w Jeżowem tel. 8794307 albo zadzwonić pod numer telefonu zgłoszeniowego policji tj. 997