Strefa Rozwoju Lokalnego Cholewiak
adres: 37-430 Jeżowe, Cholewiana Góra, ul. Młynarze
Prezes: Stanisław Szot
Nr KRS 125991

Cele stowarzyszenia:
1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem grup mających trudną sytuację edukacyjną, materialną, zdrowotną i rozwojową (osoby bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni, osoby samotne, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, grupy etniczne itd.).
2. Wspieranie różnych form aktywności społecznej służącej do zdobywania przez lokalnych obywateli umiejętności przystosowania się do życia w warunkach ekonomii i gospodarki opartej na wiedzy.
3. Podejmowanie działań służących do do uniknięcia patologii społecznych i zagrożeń z nim związanych poprzez przyczynianie się do rozwoju organizacji pozarządowych (opartych na zasadzie non profit) w dziedzinie sportu, turystyki, ekologii, distance learning, edukacji i dziedzictwa kulturowego.
4. Działania służące rozwiązywaniu problemów w sektorze MSP i stwarzające warunki dla jego rozwoju: - programowanie lokalne w sektorze MSP, - rozwój grup producenckich i sieci agroturystycznych, - budowanie programów rozwoju lokalnego opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, - wdrożenie lokalnych zintegrowanych programów rozwoju zasobów ludzkich, rolnictwa ekologicznego i przetwórstwa warzyw, gospodarki leśnej oraz technologii informatycznej, - stworzenie lokalnego społeczeństwa informacyjnego i technologicznie mobilnego poprzez powołanie do życia sieci lokalnych centrów rozwoju, wiejskich inkubatorów przedsiębiorczości, lokalnych funduszy pożyczkowych i stref rozwoju lokalnego.
5. Dbałość o rozwój wsi Cholewiana Góra i Gminy Jeżowe.
6. Organizowanie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
7. Kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju wsi Cholewiana Góra i Gminy Jeżowe.
8. Upowszechnianie kultury i wiedzy o Cholewianej Górze i Gminie Jeżowe.
9. Gromadzenie i zabezpieczanie wartości kulturowych i pamiątek Ziemi Cholewiańskiej i Jeżowskiej.
10. Współudział w inicjowaniu i koordynacji świąt i rocznic związanych z dziejami Cholewianej Góry, Jeżowego i okolic.
11. Zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych, promowanie walorów turystycznych w kraju i za granicą.
12.Współpraca i utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Cholewianej Góry mieszkającymi w kraju i za granicą.