Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata
adres: Jata 33A, 37-430 Jeżowe
Prezes: Irena Furtak
KRS 0000393495

Cele stowarzyszenia:

 1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności Gminy Jeżowe;
 2. Upowszechnianie wiedzy historycznej;
 3. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej;
 4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie- zwłaszcza wśród młodych-wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne;
 5. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kultura, historią i dniem dzisiejszym;
 6. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie;
 7. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, pobudzenie i pogłębienie przywiązania do niej;
 8. działalność charytatywna;
 9. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu miejscowości Jata, Sójkowa i Zalesie oraz propagowanie ich twórczości, w tym także reprezentowanie ich interesów;
 10. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej.
 11. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej;
 12. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży;
 13. Promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Jata jak całej gminy Jeżowe, w tym walorów turystycznych;
 14. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;
 15. Inne działania, sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia.