Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem

Adres: Pikuły 446A

37-430 Jeżowe


tel. 15 8794100

Dyrektor Zakładu - Marek Kamiński

 
Po powstaniu samorządu gminnego w myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy zostało zapisane jako zadanie własne samorządu terytorialnego. Istniejący na terenie gminy wodociąg obsługiwany przez Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Rzeszowie został oddany do dyspozycji Gminy. Dnia l kwietnia 1991 r. pracownicy Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowem zostali formalnie przekazani z WZUW w Rzeszowie do Urzędu Gminy w Jeżowem.

W skład wodociągu przekazanego samorządowi terytorialnemu wchodziły: Stacja Uzdat¬niania Wody Jeżowe Pikuły, Przepompownia Wody Jeżowe Błądki, Ujecie Wody (trzy studnie głębinowe) Jeżowe Pikuły, sieć wodociągowa w sołectwie Jeżowe Podgórze, Jeżowe Centrum (w części), Jata i Sójkowa wraz z przyłączami.

Przy Urzędzie Gminy w Jeżowem powstał referat ds. wodociągów, któremu organizacyjnie /ostali podporządkowani pracownicy wodociągu oraz nowo zatrudniony operator koparko -ładowarki „Ostrówek". Organizacyjnie referatowi ds. wodociągów przekazano zakupiony w 1991 r. samochód dostawczy „Nysa" oraz koparko - ładowarkę „Ostrówek".


Od l stycznia 1992 r. został powołany Zakład Usług Wodnych w Jeżowem, którego podsta¬wowym celem jest dbałość o wyznaczoną cześć mienia komunalnego (wodociąg na terenie gminy Jeżowe, samochód „Nysa" oraz koparko-ładowarka „Ostrówek") i ciągłe zaopatrzenie1 w wodę mieszkańców gminy Jeżowe, mieszkańców gminy Kamień (ujecie wody w Jeżowem) od 1971 r. zaopatrywało w wodę gminę Jeżowe i Kamień).

Wójt Gminy Jeżowe inż. Gabriel Lesiczka powołał na stanowisko kierownika Zakładu Usług Wodnych w Jeżowem pana Wiesława Siuśtę. Skład osobowy Zakładu oprócz kierownika przedstawiał się następująco: Krystyna Kozak - księgowa, Zbigniew Bakalarczyk - kierowca, operator sprzętu, Antoni Błądek, Mieczysław Piędel, Stanisław Zwolski (do Zakładu przyszd z rozwiązywanego WZUW w Tarnobrzegu), Henryk Krzyś, Henryk Tłusty, Józef Rogala - konserwatorzy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz elektrycy.
 
Oczyszczalnia Ścieków w Jeżowem

W dniu 16 października 1992 r. Rada Gminy w Jeżowem stosowną uchwałą utworzyła kład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, a zarazem uchyliła uchwałę w sprawie powoł; Zakładu Usług Wodnych w Jeżowem. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem przejął mii nie Zakładu Usług Wodnych w Jeżowem i od l stycznia 1993 r. zgodnie z przyjętym statutem wypełniał obowiązki komunalne gminy wobec mieszkańców.

W tym czasie rozwijała się działalność Zakładu; kolejne sołectwa były przyłączane do gminnego wodociągu, zwiększał się majątek komunalny będący w zarządzie zakładu. Z chwilą skomunalizowania wodociągu na terenie naszej gminy wodociąg był wybudowany w sołectwach: Jeżowe Podgórze, Jata, Sójkowa - w całości oraz Jeżowe Centrum (w części). W latach 1991-1997 budowano kolejno wodociągi w sołectwach: Jeżowe Centrum (dokończenie budowy), Jeżowe Zagościniec, Jeżowe Kameralne, Zalesię, Cholewiana Góra, Krzywdy, Groble, Sibigi, Nowy Nart, Stary Nart i Pogorzałka. To sprawiło, że cała gmina Jeżowe posiada wodociągi. Woda z wodociągu gminnego zaczęła docierać do najbardziej oddalonych miejsc na terenie naszej gminy. Wodociągi otrzymały przysiółki: Jeżowe Zaborczyny, Jeżowe Okolisko, woda dociera do domów leżących na terenie administracyjnym sąsiednich gmin: Nowa Sarzyna-Łętownia (przy Krzywdach), Kamień - Podlesie (przy Cholewianej Górze), Wola Raniżowska - Wilcza Wola (przy Starym Narcie). W ramach rozbudowy wodociągu gminnego powstała przepompownia wody w Cholewianej Górze, której zadaniem jest podniesienie ciśnienia wody dla zaopatrzenia w wodę wsi: Cholewiana Góra, Nowy Nart, Stary Nart, Pogorzałka. W latach1998 - 2001 został przebudowany stary, budowany w latach 60. wodociąg żeliwny w sołectwie Jata i Sojkowa na sieć PCV. W/w. wodociągi były budowane ze środków finansowych samorządu gminnego oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budowę wodociągów prowadziła ekipa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, w której skład wchodzili: Antoni Błądek, Henryk Krzyś, Mieczysław Piedel, Józef Rogala, Henryk Tłusty, Stanisław Zwolski, Zbigniew Bakalarczyk (operator koparki), Zbigniew Krawiec (operator koparki). Kierownikiem wszystkich budów wodociągowych był inż. Wiesław Siuśta, a inspektorem nadzoru inż. Stanisław Podgórczyk.

Wodociąg gminny dociera do wszystkich mieszkańców naszej gminy i technicznie istnieje możliwość, aby każde gospodarstwo w naszej gminie do wodociągu mogło się podłączyć, ale też wiedzieć trzeba, że istnieje kilkadziesiąt gospodarstw, które do wodociągu z różnych przyczyn się nie podłączyły.

Uchwałą Rady Gminy w Jeżowem 18 czerwca 1996 r. Zakładowi przekazano kopalnie piasku w Jeżowem Pikuły oraz gminne wysypisko śmieci w Jeżowem. Kopalnia piasku eksploatowana była w sposób niezorganizowany i przypadkowy, a jej funkcjonowanie było uzależnione od sezonowego zapotrzebowania piasku. W latach 70. dużym odbiorcą piasku był Rejon Dróg Publicznych w Rudniku. W 1998 r. Zakład otrzymał od wojewody tarnobrzeskiego koncesje na wydobywanie piasku, która wygasła w 2003 r.