Dnia 26 maja br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych dla zadań pn.:

 

  1. Budowa dróg gminnych publicznych „Jeżowe Centrum I i II” od km 0+000 do km 1+239 oraz od km 0+000 do km 0+168 miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe”

  2. Budowa drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe”

  3. Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Groble, gmina Jeżowe”

 

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Jeżowe dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 2 388 414,00 zł.

Koszt realizacji całej inwestycji, zgodnie z ofertą Wykonawcy wyniósł 3 068 896,04 zł.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o.

Realizacja inwestycji miała na celu powstanie nowych terenów pod budownictwo mieszkalne oraz poprawę warunków komunikacyjnych i wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W ramach pierwszego zadania w miejscowości Jeżowe Centrum wykonano jeden ciąg komunikacyjny o łącznej długości 1407 m i szerokości 5 m. Przedmiotowa droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861, której zakres obejmuje również rowy, przepusty, zjazdy indywidualne, zjazd publiczny, przebudowę skrzyżowania drogi gminnej publicznej „Centrum II” z drogą wojewódzką DW 861 Bojanów – Kopki, budowę skrzyżowania drogi gm. publicznej „Centrum II” z drogą gm. publiczną „Centrum I”. Powstał także plac do zawracania na końcu drogi „Centrum I”, chodniki wzdłuż drogi „Centrum II”, zatoka postojowa równoległa do jezdni dla 5 pojazdów oraz zatoka postojowa prostopadła do jezdni dla 14 pojazdów, w tym 2 szt. dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie drugie obejmowało budowę drogi w miejscowości Cholewiana Góra o łącznej długości 560 m i szerokości 5 m, chodnika, zatok postojowych wraz z urządzeniami odwadniającymi i odprowadzającymi wodę oraz zjazdami indywidualnymi, budowę skrzyżowania z drogą publiczną powiatową nr 1086 Sójkowa – Pogorzałka – Dudziki oraz skrzyżowania z drogą gminną, a także wykonanie przepustów pod drogą i pod zjazdami.

Trzecia inwestycja drogowa obejmowała budowę drogi w miejscowości Groble o łącznej długości 340 m i szerokości 5 m, rowów, placu do zawracania oraz zjazdów indywidualnych, a także skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1081R.