LXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 15.06.2023 ( czwartek ) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/240/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe (LXVIII/450/23).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeżowe (LXVIIII/451/23).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Jeżowe w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (LXVIII/452/23).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości (LXVIII/453/23).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe (LXVIII/454/23).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe (LXVIII/455/23).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe (LXVIII/456/23).

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIII/422/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 stycznia 2023 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (LXVIII/457/23).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II wojny światowej (LXVIII/458/23).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 r. (LXVIII/459/23).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Jeżowe w 2023 r. (LXVIII/460/23).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 (LXVIII/461/23).

 19. Wolne wnioski i zapytania.

 20. Zamknięcie obrad.

LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 27.04.2023 ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 r. – wystąpienie Kierownik OPS w Jeżowem Pani M. Bolka.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030 (LXVII/446/23).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok (LXVII/447/23).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na zadanie pn” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów –Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe Pikuły” (LXVII/448/23).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na zadanie pn” Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki w m. Jeżowe (LXVII/449/23).

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 • w dniu 17.04.2023 r. w godz. od 8:00 do 13:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jata zasilani z stacji transformatorowej Jata 4.

 

Szczegółowych  informacji o przerwach w dostawie energii będzie można uzyskać na stronie internetowej  https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/planowane-wylaczenia lub na rozwieszanych plakatach. 

Za wynikłe utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej przepraszamy odbiorców.