Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.
Z rehabilitacji leczniczej mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu
na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwalnie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. zniesiono granicę wieku osób ubiegających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Druk wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą dostępny jest w placówkach Kasy lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl W/w wniosek wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy. Wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddany ocenie merytorycznej. Jeżeli zostanie zaakceptowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR.
Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.
Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.
Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
    W okresie letnim KRUS organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Turnusy przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z chorobami układu oddechowego i układu ruchu. Podstawą do skierowania dziecka na turnus jest złożenie wniosku wypełnionego przez lekarza wraz z informacją  wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica. Druki wniosków dostępne będą w I kwartale 2018r. w Oddziale  Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. CRR zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Zapewniona jest również opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Władze gminy Jeżowe realizują ambitny program rozwojowy gminy uchwalony w jej strategii i planach budżetowych. Zadanie prowadzenia prorozwojowej i inwestycyjnej polityki nie jest zadaniem łatwym w sytuacji potężnego zadłużenia gminy odziedziczonego po poprzedniej ekipie rządzącej. Gmina Jeżowe w roku 2014 była jedną z dwóch najbardziej zadłużonych gmin w powiecie niżańskim z zadłużeniem na poziomie 35% ( w tej niechlubnej statystyce wyprzedziła nas jedynie gmina Krzeszów - dług ponad 50%)

20 października 2017 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR otworzył dla mieszkańców  21 biur powiatowych, m.in. biuro powiatowe Agencji w Nisku. Zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli, przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy chcieli poznać z bliska pracę ARiMR. Hasło przewodnie brzmiało „Razem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpiecznie”. Dzień Otwarty w ARiMR zorganizowany został wspólnie z policją i strażą pożarną, a uświetnił m.in. Zespół Muzyczny z Jeżowego.

Przypominamy!
Jutro kończy się ostateczny termin złozenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ gwarantujacy przyznanie świadczenia na pełny roczny okres świadczeniowy z wyrównaniem od 1 pażdziernika. Do programu można przystąpic w dowolnym momencie, także po 31 października, jednak wówczas świadczenie wychowacze jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Prezentujemy ciekawą statystykę opracowaną na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego w Jeżowem, dotyczącą porównania liczby urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2016 z danymi urodzin i zgonów na koniec I półrocza roku 2017, jak też liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy, z których wynikają trendy demograficzne odnotowane już rok temu.