8 marca 2024 r. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha, w obecności Zastępcy Wójta Michała Wasyliszyna zawarł umowę z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp z o.o. na  wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102327R od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Cholewiana Góra”. W ramach prac zostanie przebudowana jezdnia, wykonanie poboczy oraz przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych.