Już 15 lutego 2021r. rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Jeżowe.

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2015-2018 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Jeżowe. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.


Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego, w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu w terminie od 01 do 12 lutego 2021r muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, przed rozpoczęciem rekrutacji.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji).


01 lutego 2021r. rusza także rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2014 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2015 roku (6-latków). Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2015 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rok wcześniej rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.


Dzieci zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie o którym mowa składają rodzice do 26 lutego 2021r.


Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje:


1. Zarządzenie Nr. 3/2021 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 20 stycznia 2021r.   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe na rok szkolny 2021/2022.

2. Uchwała nr. XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

3. Uchwała Nr XLI/224/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

4. Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Uchwała Nr XLI/225/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę  Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Załączniki:

  1. Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy.pdf
  2. Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola 2021_2022.pdf
  3. Oświadczenie 4.pdf
  4. Oświadczenie 3.pdf
  5. Oświadczenia 1 i 2.pdf
  6. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.pdf