Gmina Jeżowe jest w trakcie realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia w Gminie Jeżowe” (w okresie 1.02 2017 do 30.06.2018) Ten projekt jest realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projektem są objęte dwie szkoły w naszej gminie: ZS w Jacie i PSP w Groblach. W ramach projektu zaplanowano darmowe zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli, zakupy sprzętu technicznego i pomocy naukowych do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które w założeniu projektu mają przyczynić się do poprawy wyników w nauce i dać szansę na rozwijanie zainteresowań uczniów.

Wartość projektu to kwota 604 tys. 314zł. Wkład własny gminy ma charakter niepieniężny o wartości 30tys.780zł jako użyczenie sal lekcyjnych.

W dniu dzisiejszym miał miejsce odbiór sprzętu multimedialnego, elektronicznego i pomocy naukowych dostarczonych przez firmę KAWICOM Systemy Komputerowe S.C. z Łańcuta, która wygrała przetarg. W protokolarnym odbiorze uczestniczyli: Stanisław Szot – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe, Kazimierz Bujak – Sekretarz Gminy Jeżowe, Piotr Sibiga – informatyk Urzędu Gminy Jeżowe i dyrektorzy obu szkół: Stanisława Ligas i Grażyna Podedworna.

Szkołom dostarczono sprzęt o wartości 230tys. 589zł, który od jutra będzie służył do ralizacji edukacyjnych celów projektu.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe