Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do innych form wychowania przedszkolnego, a także do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe.


W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2013-2016 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Jeżowe.
Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego, w sytuacji, gdy chcą by ich dziecko kontynuowało naukę w dotychczasowym przedszkolu w terminie 7 dni muszą złożyć stosowną deklarację u dyrektora danej placówki, tj. w terminie od 1 do 8 marca 2019 r.  Natomist rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do przedszkola po raz pierwszy, w terminie od 11 marca do 5 kwietnia 2019 r. składają wniosek o przyjęcie do przedszkola.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji).


1 marca 2019 r. rusza także rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Dotyczy ona zarówno dzieci urodzonych w 2012 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym, jak również dzieci urodzonych w 2013 roku (6-latków).


Jednak w przypadku tej drugiej grupy (dzieci urodzonych w 2013 roku) to rodzice podejmują decyzję czy chcą, by ich dziecko rozpoczęło kolejny etap swojej edukacji.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie o którym mowa składają rodzice do 29 marca 2019 r.

Formularze do pobrania

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego regulują:


1. Zarządzenie Nr. 13/2019 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 5 lutego 2019 r.   w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Jeżowe na rok szkolny 2019/2020.


2. Uchwała nr. XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

3. Uchwała Nr XLI/224/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem, prowadzącym jest Gmina Jeżowe.

4. Uchwała Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Uchwała Nr XLI/225/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 19 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę  Nr XXXVI/202/17 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 24 marca 2017r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.