Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jeżowskiej „Jeżowianie”
adres: Jeżowe 236, 37-430 Jeżowe
Prezes: Artur Majowicz
KRS: 0000280276

Cele Stowarzyszenia:
1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumyz przynalezności do społeczności Ziemi Jeżowskiej;
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Jeżowskiej;
3. Rozwój i upowszechnianie kultury Jeżowskiej;
4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie-zwłaszcza wśród młodychwzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i dbałość o otoczenie i troski o mienie wspólne;
5. Propagowanie piekna Ziemi Jeżowskiej.;
6. Gromadzenie dokumentacji mateialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym Ziemi Jeżowskiej;
7. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie, budzenie umiłowania Ziemi Jeżowskiej;
8. Umacnienie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej;
9. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcomz terenu Ziemi Jeżowskiej oraz propagowanie ich twórczości, w tym także reprezentowanie ich interesów;
10. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej;
11. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej;
12. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteesowań dzieci i młodzieży;
13. Promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem gminy Jeżowe, w tym walorów turystycznych;
14. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych;
15. Inne działania, sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia