Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Sójkowa „Sójkowianie”
adres: 37-430 Jeżowe, Sójkowa 64
Prezes: Stanisława Tłusty
KRS - 0000350678

Cele stowarzyszenia:                                                                  
1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do społeczności Gminy Jeżowe.
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Ziemi Jeżowskiej.              
3. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej.                              
4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie -zwłaszcza wśród młodych wzorców zachowań i postaw szacunku dla drugiego człowieka, jak i dbałość o otoczenie i troski o    mienie wspólne.
5. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem dzisiejszym.
6. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie.
7.Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich  zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem  wsi i gminy , budzenie i pogłębianie przywiązania do niej.
8. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu miejscowości Sójkowa, Jata i Zalesie oraz propagowanie ich twórczości, w tym  także reprezentowanie ich interesów.
9. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej.
10. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej.
11. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.
12. Promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem gminy Jeżowe w tym walorów turystycznych.
13.  Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań statutowych.
14. Inne działania, sprzyjające realizacji celów Stowarzyszenia.