Gmina Jeżowe leży w województwie podkarpackim, 40 km na północ od Rzeszowa, w powiecie niżańskim. Gmina zajmuje powierzchnię 124 km2 i zamieszkuje ją 10216 stałych mieszkańców (stan na 31 grudzień 2017r)

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, stanowiących 15 sołectw. Wieś Jeżowe podzielona jest na cztery sołectwa: Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Podgórze i Jeżowe Zagościniec. Pozostałe sołectwa to: Jata, Sójkowa, Zalesie, Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi, Krzywdy i Zaborczyny.

Poszczególne rejony wsi posiadają własne nazwy, do niektórych wsi przyłączone są też przysiółki. W obrębie sołectwa Jeżowe Centrum znajduje się większa cześć terenu zwanego Zanawsie. Pozostała cześć Zanawsia znajduje się na terenie sołectwa Jeżowe Podgórze. W skład tego sołectwa wchodzą ponadto: Grądy, Podborczyny, Poddaństwo, Zaolszyny, Podolszyny i Pikuły. Do sołectwa Jeżowe Kameralne zalicza się cześć wsi zwana Zagrody, jak również dwa przysiółki: Okolisko i Walisko. Sołectwo Jeżowe Zagościniec obejmuje teren zwany Błądki oraz Kowale. Sołectwo Cholewiana Góra jest podzielone na ulice: ulica Buczki, ul. Dudziki, ul. Młynarze, ul. Ogrodowa, ul. Pielki, ul. Pirogi, ul. Stara Droga, ul. Sudoły, ul. Wójtowicze oraz Gęsiówka będąca przysiółkiem wsi. W obrębie sołectwa Sibigi znajduje się cześć wsi zwana Zagórzany. Do sołectwa Krzywdy należy przysiółek wsi tzw. Kąty, jak również cześć wsi zwana Ludwiki. Przysiółek Kolonia należy do sołectwa Nowy Nart. Sołectwo to obejmuje też tzw. Dwór oraz Na Hektarach. Do sołectwa Stary Nart dołączony jest przysiółek zwany Podbór. Uchwałą Rady Gminy Jeżowe nr VIII/46/11, z dnia 10 czerwca 2011 r., zostało utworzone nowe Sołectwo Jeżowe Zaborczyny.

Gmina Jeżowe położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwóch mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej. Płaskowyż Kolbuszowski obejmuje swym zasięgiem zachodnią i centralną część gminy, jest to wysoczyzna, lekko falista o nachyleniu w kierunku północnym. Kotlina Tarnobrzeska jest równiną piaszczystą, płaską, przeciętą wstęgami dolin rzecznych, urozmaiconą wałami wydm parabolicznych oraz dolinkami bocznymi, płaskimi, najczęściej podmokłymi.Teren gminy Jeżowe znajduje się na wysokości od 168 do 221 m n.p.m. Deniwelacje terenu wynoszą ok. 50 m wysokości względnej. Gmina położona jest w centralnej części jednostki geologicznej Polski określonej jako Zapadlisko Przedkarpackie. Przez gminę biegnie droga krajowa Rzeszów-Lublin i droga wojewódzka Bojanów-Kopki. Na terenie gminy znajduje się stacja kolejowa Łętownia.