W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi wycinki drzew uprzejmie informujemy.


Usuwanie drzew z lasu (teren oznaczony w ewidencji gruntów jako Ls – las) odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) czyli wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL) albo na podstawie indywidualnej decyzji wydanej przez starostę w trybie nadzoru, gdy dla danego lasu nie ma planu urządzeniowego.

Właściciel lasu ma prawo pozyskiwać drewno w posiadanym lesie w ilości przeznaczonej do pozyskania określonej w uproszczonym planie urządzenia lasu.

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu.

Obowiązek cechowania drewna spoczywa na właścicielach lasów.  Cechowania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dokonuje się po jego pozyskaniu, przed wywozem z lasu lub przerobem.  W tym celu należy zgłosić się do Pana Andrzeja Wdowiaka – specjalisty ds. lasów niepaństwowych, który dyżuruje w Urzędzie Gminy Jeżowe w każdy wtorek od godz. 7.30 do 9.00.

Sprawy dotyczące wycinki drzew i krzewów na terenach rolnych reguluje  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z późn zm.).

Zgodnie z art. 83f ust. 1 ptk. 3b ww. ustawy nie wymaga się zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Natomiast  zgodnie z art. 83f ust. 1 ptk. 3a ww. ustawy  zgłoszeniu podlega usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. niezwiązane z rolnictwem).

Wobec powyższego właściciel nieruchomości będąc rolnikiem i chcąc wyciąć drzewa w celach rolniczych (np. przewrócenie gruntu do użytkowania rolniczego) zwolniony jest ze zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na nieruchomości.

W pozostałych przypadkach zgłoszenie dokonuje się, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a)    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b)   65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.