LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 31.03.2023 ( piątek ) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 3 lat (LXVI/441/23).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Jeżowe (LXVI/442/23).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Jeżowem (LXVI/443/23).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok (LXVI/444/23).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Jeżowe prowadzenia zadania publicznego (LXVI/445/23).

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o przedłużeniu terminu wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Nowy termin składania wniosków: 24 marzec do godziny 15.00. 

 

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe informuje o dodatkowym naborze przyjmowania wpłat i wniosków preferencyjnego zakupu węgla w I kwartale 2023 roku, w ograniczonej ilości dla 25 wnioskodawców, decyduje kolejność dostarczenia dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Wpłaty należy uiszczać na konto:

81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 w MZK Stalowa Wola.

Cena węgla – kwota wpłaty –  1,5 tony x 1850,00 zł / tonę = 2775,00 zł brutto.
Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

  

Wpłat winny dokonać tylko osoby uprawnione, które otrzymały dodatek węglowy
i złożyły wniosek o zakup węgla w ilości 1,5 tony w  2023 roku.

 
Kwotę 2775,00 zł  należy wpłacić na wskazane konto w terminie od 9 marzec do 14 marzec 2023 roku.
Dowód wpłaty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Jeżowe – biuro Nr 1 celem ujęcia na liście zakupowej.

  

Każda osoba uprawniona ponosi również koszty związane z dostawą węgla do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku, w kwocie 225,00 zł brutto / za 1,5 tony.
Wymieniona opłata to koszt przywozu, składowania, załadunku oraz dowozu do domu – pobierana przez usługodawcę.
Wpłaty należy dokonać przed przywozem węgla  w biurze Usługodawcy pod adresem :

Z.P.H.U FERAMENTA

37-430 Jeżowe 667A

tel. 883 409 700.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić : tel. : 158794304

kom. 798080599 w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe