Informujemy, że w dniu 19 kwietnia (Wielki Piątek) Urząd Gminy Jeżowe będzie czynny do godz. 14:00.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

 • Przewodniczący komisji - 500 zł,
 • Zastępca przewodniczącego - 400 zł,
 • Członek komisji - 350 zł.

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Istnieje również możliwość osobistego zgłoszenia  kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszenie takie traktowane będzie jako uzupełnienie składu komisji. Ewentualnego uzupełnienia składu komisji dokona Komisarz Wyborczy w momencie powoływania obwodowych komisji wyborczych.

Termin składania zgłoszeń mija 26 kwietnia 2019r.

Zgłoszeń można dokonywać w Biurze Obsługi Rady Gminy, pok. nr 21 w godzinach pracy urzędu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 17.04.2019r (środa) od godz. 9:00 do godz 13:00, w miejscowości Cholewiana Góra ul. Buczki oraz w miejscowości Kamień ul. Rzeczna, nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

W dniu 9 kwietnia 2019r Wójt Gminy Jeżowe P. Marek Stępak ogłosił pisemny przetarg  na wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia o łącznej powierzchni użytkowej 184,91 m2  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.