XVIII  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30.09.2019r (tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 marca 2009r. w sprawie : regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.( nr XVIII/114/19)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jeżowe ( XVIII/115/19)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ( Nr XVIII/116/19)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r ( XVIII/117/19)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( XVIII/118/19)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego ( XVIII/119/19)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów ( XVIII/120/19)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019r (XVIII/121/19)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach  PROW 2014-2020 w Banku Gospodarstwa krajowego ( nr XVIII/122/19)
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.