Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


W związku z wejściem w życie nowelizacji (wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U 2019 poz. 1579) informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości.

Do najważniejszych zmian należą:

NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość należnej opłaty) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, w którym zobowiązany składa deklarację zmniejszającą wysokość należnej opłaty w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


 OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Segregacja odpadów komunalnych do tej pory była dobrowolna. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich segregację, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji (odpady zmieszane)).
W przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy, który określa właścicielowi nieruchomości wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (uchwaloną przez Radę Gminy Jeżowe w dniu 28 listopada 2019 r – Uchwała Nr XXI/144/19).

 KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości zdeklaruje, że posiada kompostownik przydomowy i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, miesięcznie otrzyma zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł od osoby.