LVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.06.2022r  tj.(wtorek) o godz. 11.00

w Świetlicy Wiejskiej w Błądkach – Jeżowe 688.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Przedstawienie raportu o stanie gminy Jeżowe za 2021r.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. a) Głosy radnych
 10. b) Głosy mieszkańców

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeżowe wotum zaufania (LVI/368/22.)

10.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2021r.

11.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu

z wykonania budżetu gminy za 2021r.

12.Odczytanie protokołów i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeżowe.

13.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe.

14.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2021 rok ( LVI/369/22 )

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe

z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021r.(LVI/370/22)

17.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r ( LVI/371/22)

19.Wolne wnioski i zapytania.

 1. Zamknięcie obrad.