LXV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 10.03.2023 ( piątek ) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe na rok 2023. (LXV/431/23)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości. (LXV/432/23)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości. (LXV/433/23)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej w miejscowości Groble. (LXV/434/23)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Zalesie na rzecz Gminy Jeżowe. (LXV/435/23)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem. (LXV/436/23)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. (LXV/437/23)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2016-2022. (LXV/438/23)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok. (LXV/439/23)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. (LXV/440/23)

 17. Wolne wnioski i zapytania.

 18. Zamknięcie obrad.