LXXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 10.10.2023r  tj.(wtorek) o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników  na kadencję  w latach 2024-2027 ( LXXIV/487/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( LXXIV/488/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXIV/489/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXXIV/490/23)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023r ( LXXIV/491/23)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie  planowanego deficytu  budżetu gminy  na 2023r  dotyczącego zadania pn” „Montaż instalacji OZE  w budownictwie mieszkaniowym  na terenie gminy Jeżowe” finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 ( LXXIV/492/23)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.