Osoba, która zetknęła się z przesyłką zawierającą jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (proszku, bloku, galarety itp.) lub płynnej powinna po jej otrzymaniu natychmiast wykonać n/w czynności:

  1. Pozostać na miejscu (nie przemieszczać się o ile nie wymaga tego sytuacja).
  2. Nie naruszać zawartości przesyłki: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać ograniczyć ruch powietrza w pomieszczeniu poprzez wyłączenie systemu wentylacji zamknięcie okien i drzwi.
  3. Podjąć próbę ustalenia nadawcy i odbiorcy niniejszej przesyłki i w porozumieniu z nimi podjąć działania zmierzające do ustalenia jej rzeczywistej zawartości.
  4. Całą zawartość przesyłki umieścić w hermetycznym pojemniku przeciwchemicznym /zakręcanym słoiku/ lub worku plastikowym; zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.
  5. Dokładnie umyć ręce.

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

Zespół czynności podejmowanych dla zapewnienia w pierwszej kolejności podstawowych funkcji życiowych ustroju przed natychmiastową , bezprzyrządową diagnostykę stanu ogólnego wg prostego schematu :

1. przytomny - nieprzytomny
2. oddycha – nie oddycha
3. krążenie obecne – krążenia brak
4. śmierć kliniczna – śmierć definitywna