Liczba złożonych wniosków: 213

Liczba zawartych umów: 166

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 96

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 278 348,05

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Urzędzie Gminy uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Liczba złożonych wniosków: 170

Liczba zawartych umów: 138

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 91

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 148 232,95 zł

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.