Szanowni mieszkańcy, w ostatnim okresie na terenie Gminy Jeżowe nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po drogach i ulicach stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci.


 W związku z powyższym przypominamy właścicielom psów, że ich podstawowym obowiązkiem jest:

•    zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,
•    właściwe zabezpieczenie posesji przed przedostawaniem się psa poza ogrodzenie,
•    prowadzenie psa na smyczy, a agresywnych i rasy niebezpiecznej na smyczy i w kagańcu,
•    sprawowanie skutecznej kontroli nad psem zwolnionym ze smyczy, co jest dozwolone wyłącznie w  miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,
•    humanitarne traktowanie zwierząt.

Przypominamy również, że właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem.
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.