W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg na budowę dróg gminnych publicznych w Gminie Jeżowe (link do ogłoszenia) tj.

zal dr 20002


1.    Budowę dróg gminnych publicznych „ Jeżowe Centrum I i II ” od km 0+000 do km 1+239    oraz od km 0+000 do km 0+168,00 w miejscowości Jeżowe, Gmina Jeżowe.
2.    Budowę  drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, Gmina Jeżowe.
3.    Budowę drogi gminnej publicznej „Groble” od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Groble, Gmina Jeżowe.


Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 10 do SWZ.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12.04.2021r. do godziny 10:00.


Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.