Drodzy mieszkańcy, pamiętajmy o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, którą należy prowadzić systematycznie i zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe

  • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych we własnym domu jest podstawowym krokiem do odzysku i recyklingu.

  • Segregowanie odpadów komunalnych na terenie posesji pozwala na gospodarowanie nimi w sposób efektywny, ekologiczny i ekonomiczny między innymi poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska jak również zmniejszenie ilości odpadów trafiających do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia w nim odpadów zmieszanych.

  • Recykling jest ważnym elementem gospodarki, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

  • Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie polega na zbieraniu odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oaz odpady zmieszane (pozostałe po segregacji).

  • Pamiętajmy, że prawidłowo prowadzona segregacja odpadów komunalnych obniża koszty funkcjonowania systemu obioru odpadów komunalnych, a tym samym pozwala na utrzymanie niskich opłat pobieranych od mieszkańców.  

 

segerg