Od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje

w terminie: od dnia 1 października do dnia 31 października 2022 r przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Osoby, które wykorzystały cały roczny limit w pierwszym terminie, w drugim terminie wniosków nie składają.

 

Osoby, które wykorzystały w pierwszym terminie część kwoty rocznego limitu, w drugim terminie składają wniosek na różnicę, która im została do wykorzystania.

 

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

15 8794304 w. 109 ( pokój Nr 6 B )