Przed nami kolejny dobry rok pod względem inwestycji drogowych, które mają realny wpływ na życie naszych Mieszkańców – na ich bezpieczeństwo.

13 marca br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe”.

Inwestycja będąca przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę i rozbudowę dróg gminnych: nr 102312R w km 1+157 - 4+120, nr 102315R w km 0+000 - 0+098 oraz 102317R w km 0+000 - 0+095 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w miejscowości Jeżowe. W zakres prac wchodzą między innymi:

  • ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
  • ROBOTY ZIEMNE- roboty w zakresie usuwania gleby,
  • ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO- roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
  • PODBUDOWY- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg,
  • NAWIERZCHNIE- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg,
  • ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg,
  • OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg,
  • ELEMENTY ULIC- roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg.

Łącznie opracowanie obejmuje 3 228,55 m dróg.  Ze szczegółową dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce

https://jezowe.biuletyn.net/?bip=2&cid=47&id=1908

Oferty na realizację zadania można składać do 26.04.2023 r., do godz. 10:00.

Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 13 miesięcy od dnia uzyskania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych.

Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę stanu infrastruktury drogowej oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zadanie realizowane jest w ramach programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zapraszamy do składania ofert!