W tegorocznych planach inwestycyjnych naszej gminy znalazło się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R na działce nr ew.3155/3 w miejscowości Jeżowe”. 21 marca br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na jego realizację.

W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę 480 m jezdni, wykonanie poboczy, chodnika, przejścia dla pieszych z doświetleniem, czy kanału technologicznego. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 10 do SWZ dostępnych:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-afb30504-c7e0-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferty można składać do 6 kwietnia 2023, do godz. 10:00.

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 628 731,00 zł, co stanowi 60 procent wartości inwestycji.