Niebawem rozpoczęcie prac II Etapu w zabytkowym Parku Podworskim zlokalizowanym w Nowym Narcie. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika Wiesława Łacha, w obecności Zastępcy Wójta Michała Wasyliszyna zawarł umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w Zabytkowym Parku w Nowym Narcie – etap II”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.


Prace dotyczą wykonania ścieżki rowerowo-pieszej, położenia kostki na istniejącej alejce parkowej oraz renowacji altany, która stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego naszej okolicy. Całkowita wartość zadania wyniesie 𝟏𝟔𝟓 𝟐𝟓𝟔,𝟔𝟔 𝐳ł, z czego wkład własny gminy stanowi 𝟐%. Pozostałą kwotę stanowią środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Termin realizacji inwestycji wyniesie 2 miesiące od dnia podpisania umowy.