27.03.2024 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika Wiesława Łacha, w obecności Zastępcy Wójta Michała Wasyliszyna zawarł umowę na realizację II etapu zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 102312R od km 0+000 do km 0+060 oraz od km 2+625 do km 3+990 w miejscowości Jeżowe”. Wykonawcą inwestycji jest Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Leszek Kochanowicz.

Gmina Jeżowe w latach 2015-2023 realizowała aktywną politykę inwestycyjną, skupiając się zarówno na projektach ogólnogminnych, służącym wszystkim mieszkańcom, takich jak budowa dróg gminnych i chodników, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej, doposażenie jednostek OSP służących całej gminie, jak również lokalnych, większych i mniejszych inicjatywach, zaspokajających potrzeby poszczególnych sołectw, takich jak place zabaw, boiska czy doposażenie świetlic.

Czcigodni Kapłani!


W dniu Wielkiego Czwartku pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za ofiarną posługę kapłańską. Wielki Tydzień jest czasem, w którym z wdzięcznością patrzymy na Wasze życie poświęcone Bogu i ludziom. Podążanie za Jezusem jest pięknym, lecz często trudnym powołaniem.

W dniu 19 marca 2024 r. oprócz jubileuszy małżeńskich, odbyła się również uroczysta inauguracja programu 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐳𝐲𝐣𝐚𝐳𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫𝐨𝐦 - Ogólnopolska Karta Seniora, zainicjowanego przez Wójta Gminy Jeżowe, Pana Marka Stępaka. Podczas uroczystości Ambasador Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora, Pan Marek Pilch, przekazał Wójtowi Gminy Jeżowe, Certyfikat Gmina Przyjazna Seniorom.