PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie przypomina o realizacji zaleceń określonych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźn. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie:

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza konkursy na stanowisko dyrektorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Podgórzu oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie.

Szczegóły na stronie BIP

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza rozpoczęcie z dniem 09.05.2023 roku sprzedaży końcowej węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Do sprzedaży przeznaczone jest 18 ton węgla.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum oraz Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem - Podgórzu doposażą biblioteki szkolne w nowe książki.

W ubiegły piątek tj. 28 kwietnia pracownicy Urzędu Gminy Jeżowe wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeżowem włączyli się w akcję - „Czysty Powiat Niżański”.